Phòng khám ung bướu SVCC là thành viên hệ thống phòng khám ung bướu trong Châu Á, luôn hướng tới chuyên môn vượt trội. Các cố vấn cao cấp của SVCC thường xuyên trao đổi chuyên môn nhằm cập nhật và nâng cao chuyên môn cùng các đồng nghiệp khác.

Danh sách cố vấn cấp cao tại SVCC

Dr. See Hui Ti

Cố vấn cấp cao

Dr. Mikael Hartman

Cố vấn cấp cao

Dr. Charles Tsang Bih Shiou

Cố vấn cấp cao

Dr. Seah Ai-Lin Aileen

Cố vấn cấp cao

Dr. Rohit Khurana

Cố vấn cấp cao

Dr. Sue Lo Soo Kien

Cố vấn cấp cao

Dr. Reginald Liew

Cố vấn cấp cao

Dr. Dean Koh

Cố vấn cấp cao

Dr. Victor Kheng

Cố vấn cấp cao

Dr. Law Chee Wei

Cố vấn cấp cao

Dr. Paul Selvindoss

Cố vấn cấp cao