Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa điều trị ung thư

BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên khoa II

BS. Trần Vương Thảo Nghi

Bác sĩ

BS. Võ Thanh Nhân

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS Tạ Thanh Liêu

Chuyên khoa II (Hợp tác)

TS.BS Trần Việt Thế Phương

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS. Lê Hồng Cúc

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Chuyên khoa I

BS. Hà Công Du

Bác sĩ